پوستر فیلم  شیخ صباح

شیخ صباح

Sheikh Sabah

مستندایرانی
.29دقیقه
مستند «شیخ صباح» داستان «شیخ صباح الشمری» رئیس قبیله شمر است. او جوانان قبیله اش را که اهل سنت هستند برای دفاع از مردم و منطقه در مقابل داعش بسیج کرده...

عوامل سازنده مستند شیخ صباح

درباره مستند شیخ صباح

مستند «شیخ صباح» داستان «شیخ صباح الشمری» رئیس قبیله شمر است. او جوانان قبیله اش را که اهل سنت هستند برای دفاع از مردم و منطقه در مقابل داعش بسیج کرده است. شیخ صباح خود فرماندهی این گروه را نیز در استان صلاح الدین بر عهده دارد.