پوستر فیلم  ترور

ترور

.2ساعت و13دقیقه
در سال 1933 کشور «کره جنوبی» توسط ژاپن تسخیر می شود. گروه مقاومت در این کشور تصمیم به «ترور» فرمانده ژاپنی ها می گیرند اما یک جاسوس میان آن ها وجود داشته و نقشه آن ها در این رابطه به خطر می افتد.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم ترور

Dong-hoon Choi
Soo-hyun Ahn
DalpalanYoung-gyu Jang
Min-kyeong Shin

خلاصه محتوا

در سال 1933 کشور «کره جنوبی» توسط ژاپن تسخیر می شود. گروه مقاومت در این کشور تصمیم به «ترور» فرمانده ژاپنی ها می گیرند اما یک جاسوس میان آن ها وجود داشته و نقشه آن ها در این رابطه به خطر می افتد.