پوستر فیلم  قدیس

قدیس

Saint

مستندایرانی
.1ساعت و13دقیقه
مستند «قدیس» جنبه های مختلف زندگی «شاملو» از سخنرانی ها و شاعری تا فعالیت های سیاسی و فیلم نامه نویسی و ازدواج هایش می پردازد. این فیلم چهره جنجالی و ...

عوامل سازنده مستند قدیس

حسین لامعی
حسین لامعی
حسین لامعی

درباره مستند قدیس

مستند «قدیس» جنبه های مختلف زندگی «شاملو» از سخنرانی ها و شاعری تا فعالیت های سیاسی و فیلم نامه نویسی و ازدواج هایش می پردازد. این فیلم چهره جنجالی و ناشناخته دیگری از این شاعر معاصر به مخاطب معرفی می کند.