پوستر فیلم  بدون کافئین

بدون کافئین

Decaf

انیمیشنآمریکایی
.4دقیقه
انیمیشن کوتاه «بدون کافئین» درباره «سگی» است که برای بازی با «گربه» به او «کافئین» می دهد و گربه نیز به خاطر اعتیاد به «کافئین» خراب کاری به بار می آو...

عوامل سازنده انیمیشن بدون کافئین

Saeed Adams
Anthoni Schonken
Thabang Chuene

درباره انیمیشن بدون کافئین

انیمیشن کوتاه «بدون کافئین» درباره «سگی» است که برای بازی با «گربه» به او «کافئین» می دهد و گربه نیز به خاطر اعتیاد به «کافئین» خراب کاری به بار می آورد.