پوستر فیلم  بازگرد

بازگرد

مستندایرانی
.24دقیقه
مستند «بازگرد» روایت تلخ سرگذشت زنان ایزدی، در مناطق تحت کنترل داعش است. این مستند می خواهد از دریچه ای تازه به اوضاع اسفناک زنان ایزدی و آنچه بر آنان گذشته نگاه کند.

عوامل سازنده مستند بازگرد

ماریا ماوتی
امیر بکان
زانیار لطفی

خلاصه محتوا

مستند «بازگرد» روایت تلخ سرگذشت زنان ایزدی، در مناطق تحت کنترل داعش است. این مستند می خواهد از دریچه ای تازه به اوضاع اسفناک زنان ایزدی و آنچه بر آنان گذشته نگاه کند.