پوستر فیلم  سازندگان زمان: گنجینه غار دزدان دریایی

سازندگان زمان: گنجینه غار دزدان دریایی

.1ساعت و31دقیقه
فیلم «سازندگان زمان: گنجینه غار دزدان دریایی» ماجراهای دزدان دریایی ای است که حین جستجوی گنج گمشده، طی اتفاقی ماجرایی با سفر در زمان، وارد عصر مدرن و جنگ با دشمنانی غیر قابل انتظار می شوند. آن هم گروهی با جدیدترین ابزارهای پیشرفته.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم سازندگان زمان: گنجینه غار دزدان دریایی

Rick Spalla
Dre Butterz

خلاصه محتوا

فیلم «سازندگان زمان: گنجینه غار دزدان دریایی» ماجراهای دزدان دریایی ای است که حین جستجوی گنج گمشده، طی اتفاقی ماجرایی با سفر در زمان، وارد عصر مدرن و جنگ با دشمنانی غیر قابل انتظار می شوند. آن هم گروهی با جدیدترین ابزارهای پیشرفته.