سوریه 2018
بستن
پوستر فیلم  سوریه 2018

سوریه 2018

Sourieh 2018

مستندایرانی
.37دقیقه
مستند «سوریه 2018» در مورد جنگ داخلی «سوریه» و نقش «ایران» در این جنگ و زندگی مردم در خلال آن است.

تصاویر و جزییات مستند سوریه 2018

 مستند سوریه 2018
 مستند سوریه 2018
 مستند سوریه 2018
 مستند سوریه 2018

عوامل سازنده مستند سوریه 2018

مهدی باقری
مهدی باقری

درباره مستند سوریه 2018

مستند «سوریه 2018» در مورد جنگ داخلی «سوریه» و نقش «ایران» در این جنگ و زندگی مردم در خلال آن است.