پوستر فیلم  آب را می فهمند

آب را می فهمند

Abra Mifahmand

مستندایرانی
.22دقیقه
مستند «آب را می فهمند» روایت گر سختی های زندگی مردم «رودبار جنوب» یکی از شهرستان های جنوب شرقی استان کرمان است. این منطقه از دیرباز دچار عقب ماندگی ها...

عوامل سازنده مستند آب را می فهمند

میثم صبوحی
میثم صبوحی
میثم صبوحی
مهدی انصاری

درباره مستند آب را می فهمند

مستند «آب را می فهمند» روایت گر سختی های زندگی مردم «رودبار جنوب» یکی از شهرستان های جنوب شرقی استان کرمان است. این منطقه از دیرباز دچار عقب ماندگی های زیادی از جمله مشکل کم آبی بوده است.