پوستر فیلم  آب را می فهمند

آب را می فهمند

مستندایرانی
.22دقیقه
مستند «آب را می فهمند» روایت گر سختی های زندگی مردم «رودبار جنوب» یکی از شهرستان های جنوب شرقی استان کرمان است. این منطقه از دیرباز دچار عقب ماندگی های زیادی از جمله مشکل کم آبی بوده است.

عوامل سازنده مستند آب را می فهمند

میثم صبوحی
میثم صبوحی
میثم صبوحی
مهدی انصاری

خلاصه محتوا

مستند «آب را می فهمند» روایت گر سختی های زندگی مردم «رودبار جنوب» یکی از شهرستان های جنوب شرقی استان کرمان است. این منطقه از دیرباز دچار عقب ماندگی های زیادی از جمله مشکل کم آبی بوده است.