پوستر فیلم  بابا لنگ دراز

بابا لنگ دراز : ملاقات

سریالژاپنی
.21دقیقه
انیمیشن «بابا لنگ دراز» ماجرا دختری باهوش و سرزنده به نام «جودی» است که در یک پرورشگاه نگهداری می شود. «جودی» به کمک حامی خود وارد مدرسه خصوصی می شود که از حامی خود نامی بیشتر نمی داند و سایه ای بر روی دیوار با پاهای دراز از حامی خود در ذهن دارد.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال بابا لنگ دراز

خلاصه محتوا

انیمیشن «بابا لنگ دراز» ماجرا دختری باهوش و سرزنده به نام «جودی» است که در یک پرورشگاه نگهداری می شود. «جودی» به کمک حامی خود وارد مدرسه خصوصی می شود که از حامی خود نامی بیشتر نمی داند و سایه ای بر روی دیوار با پاهای دراز از حامی خود در ذهن دارد.