پوستر فیلم  بسته بندی شده

بسته بندی شده

انیمیشنآمریکایی
.2دقیقه
انیمیشن «بسته بندی شده» داستان مردی است که زندگی روتین دارد و با وارد شدن «اردکی» به زندگیش، زندگیش از روتین در می آید.

عوامل سازنده انیمیشن بسته بندی شده

Luke Snedecor
Luke Snedecor
Luke Snedecor

خلاصه محتوا

انیمیشن «بسته بندی شده» داستان مردی است که زندگی روتین دارد و با وارد شدن «اردکی» به زندگیش، زندگیش از روتین در می آید.