دیوار گتو
بستن
پوستر فیلم  دیوار گتو

دیوار گتو

Ghetto Wall

مستندایرانی
.41دقیقه
مستند «دیوار گتو» به تاریخ و سرگذشت یهودیان و چگونگی تشکیل و تاسیس کشور جعلی اسراییل در فلسطین اشغالی را بررسی می کند و به آوارگی قوم یهود از قرن ها پ...

تصاویر و جزییات مستند دیوار گتو

عوامل سازنده مستند دیوار گتو

محسن نقی زاده
محسن نقی زاده

درباره مستند دیوار گتو

مستند «دیوار گتو» به تاریخ و سرگذشت یهودیان و چگونگی تشکیل و تاسیس کشور جعلی اسراییل در فلسطین اشغالی را بررسی می کند و به آوارگی قوم یهود از قرن ها پیش اشاره داشته و تا تشکیل اولین حکومت یهودی ادامه می یابد.