پوستر فیلم  فقر و فحشا

فقر و فحشا

Poverty And Prostitution

مستندایرانی
.1ساعت و38دقیقه
مستند «فقر و فحشا» روایتی از فاصله طبقاتی بین مردم ایران است. همچنین «فقر و فحشا» به قاچاق زنان ایرانی نیز می پردازد.

عوامل سازنده مستند فقر و فحشا

مسعود ده نمکی
مسعود ده نمکی

درباره مستند فقر و فحشا

مستند «فقر و فحشا» روایتی از فاصله طبقاتی بین مردم ایران است. همچنین «فقر و فحشا» به قاچاق زنان ایرانی نیز می پردازد.