پوستر فیلم  پایتخت

پایتخت

سریالایرانی
.21دقیقه
مستند سریالی «پایتخت» ابعاد مختلف انتقال پایتخت از تهران به شهری دیگر را در گفت و گو با کارشناسان و صاحب نظران بررسی می کند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال پایتخت

خلاصه محتوا

مستند سریالی «پایتخت» ابعاد مختلف انتقال پایتخت از تهران به شهری دیگر را در گفت و گو با کارشناسان و صاحب نظران بررسی می کند.