پوستر فیلم  پایتخت

پایتخت

Capital

سریالایرانی
.21دقیقه
مستند سریالی «پایتخت» ابعاد مختلف انتقال پایتخت از تهران به شهری دیگر را در گفت و گو با کارشناسان و صاحب نظران بررسی می کند.

تصاویر و جزییات سریال پایتخت

 سریال پایتخت
 سریال پایتخت
 سریال پایتخت
 سریال پایتخت
 سریال پایتخت

عوامل سازنده سریال پایتخت

درباره سریال پایتخت

مستند سریالی «پایتخت» ابعاد مختلف انتقال پایتخت از تهران به شهری دیگر را در گفت و گو با کارشناسان و صاحب نظران بررسی می کند.