پوستر فیلم  هالیوود: یک آمریکای رویایی

هالیوود: یک آمریکای رویایی

Hollywood: A Dreamy America

مستندایرانی
.26دقیقه
مستند «هالیوود: یک رویای آمریکایی» پیرامون بزرگ ترین کمپانی فیلم سازی جهان یعنی «هالیوود» حقایقی را برای مخاطب آشکار می سازد که شاید باورش سخت باشد. ح...

عوامل سازنده مستند هالیوود: یک آمریکای رویایی

درباره مستند هالیوود: یک آمریکای رویایی

مستند «هالیوود: یک رویای آمریکایی» پیرامون بزرگ ترین کمپانی فیلم سازی جهان یعنی «هالیوود» حقایقی را برای مخاطب آشکار می سازد که شاید باورش سخت باشد. حقایقی نظیر اسطوره سازی و مبهوت کردن مخاطبانش در رویا پردازی.