پوستر فیلم  بازگشت

بازگشت

Return

مستندایرانی
.42دقیقه
مستند «بازگشت» با مصاحبه افراد فعال در انقلاب و تصاویر آرشیوی آغاز می شود و به بازگشت امام خمینی (ره) در بهمن 1357 به ایران و شکل ‌گیری انقلاب اسلامی ...

عوامل سازنده مستند بازگشت

علی فرقانی
علی فرقانی
علی فرقانی
علی فرقانی

درباره مستند بازگشت

مستند «بازگشت» با مصاحبه افراد فعال در انقلاب و تصاویر آرشیوی آغاز می شود و به بازگشت امام خمینی (ره) در بهمن 1357 به ایران و شکل ‌گیری انقلاب اسلامی می ‌پردازد.