پوستر فیلم  کابوس آمریکایی

کابوس آمریکایی

American Nightmare

مستندایرانی
.26دقیقه
مستند "کابوس آمریکایی" به موضوع زندگی مجاهدانه شهید بسیجی نادر مهدوی در جنگ با ناوهای آمریکایی در خلیج فارس و تقابل قایق های تندرو نیروی دریایی سپاه پ...

عوامل سازنده مستند کابوس آمریکایی

درباره مستند کابوس آمریکایی

مستند "کابوس آمریکایی" به موضوع زندگی مجاهدانه شهید بسیجی نادر مهدوی در جنگ با ناوهای آمریکایی در خلیج فارس و تقابل قایق های تندرو نیروی دریایی سپاه پاسداران با ناوهای آمریکایی اسکورت کننده نفت کش های عراق و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس اختصاص دارد.