پوستر فیلم  هنوز

هنوز

فیلم کوتاهایرانی
.4دقیقه
فیلم کوتاه «هنوز» قصه سه مادر از دنیا رفته است که هنوز هم نگران حال فرزندان خویش اند و گویا هر روز برای مراقبت از آن ها و رسیدگی های مادرانه به دنیا بازگشته و دوباره هنگام غروب به آرامستان خود بازمی گردند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم کوتاه هنوز

خلاصه محتوا

فیلم کوتاه «هنوز» قصه سه مادر از دنیا رفته است که هنوز هم نگران حال فرزندان خویش اند و گویا هر روز برای مراقبت از آن ها و رسیدگی های مادرانه به دنیا بازگشته و دوباره هنگام غروب به آرامستان خود بازمی گردند.