پوستر فیلم  هنوز

هنوز

Yet

فیلم کوتاهایرانی
.4دقیقه
فیلم کوتاه «هنوز» قصه سه مادر از دنیا رفته است که هنوز هم نگران حال فرزندان خویش اند و گویا هر روز برای مراقبت از آن ها و رسیدگی های مادرانه به دنیا ب...

تصاویر و جزییات فیلم کوتاه هنوز

 فیلم کوتاه هنوز
 فیلم کوتاه هنوز
 فیلم کوتاه هنوز
 فیلم کوتاه هنوز
 فیلم کوتاه هنوز

عوامل سازنده فیلم کوتاه هنوز

درباره فیلم کوتاه هنوز

فیلم کوتاه «هنوز» قصه سه مادر از دنیا رفته است که هنوز هم نگران حال فرزندان خویش اند و گویا هر روز برای مراقبت از آن ها و رسیدگی های مادرانه به دنیا بازگشته و دوباره هنگام غروب به آرامستان خود بازمی گردند.