پوستر فیلم  بچه مهندس

بچه مهندس

سریالایرانی
.41دقیقه
سریال «بچه مهندس» درباره کودکی است که زنی هراسان و با حالی پریشان با اصرار و التماس زیاد به پرورشگاه می‌ سپارد و ادعا می ‌کند اگر بچه را نپذیرند پدرش او را خواهد فروخت. در پرورشگاه نام بچه را «جواد جوادی» می‌ گذارند و او در پرورشگاه کم‌ کم بزرگ می‌ شود. «صدیقه» همسر قدرت به او علاقمند شده و رابطه عاطفی میان او و جواد برقرار می ‌شود.

عوامل سازنده سریال بچه مهندس

خلاصه محتوا

سریال «بچه مهندس» درباره کودکی است که زنی هراسان و با حالی پریشان با اصرار و التماس زیاد به پرورشگاه می‌ سپارد و ادعا می ‌کند اگر بچه را نپذیرند پدرش او را خواهد فروخت. در پرورشگاه نام بچه را «جواد جوادی» می‌ گذارند و او در پرورشگاه کم‌ کم بزرگ می‌ شود. «صدیقه» همسر قدرت به او علاقمند شده و رابطه عاطفی میان او و جواد برقرار می ‌شود.