خاطرات موتور سیکلت
بستن
پوستر فیلم  خاطرات موتور سیکلت

خاطرات موتور سیکلت

مستندایرانی
.1ساعت و3دقیقه
مستند «خاطرات موتور سیکلت» در زمان جنگ هشت ساله دفاع مقدس اتفاق می افتد. جوان هایی در تهران مشغول موتورسواری و خوش گذرانی شان بودند که شهید «چمران» از آن ها می خواهد با مهارتشان در موتورسواری به میدان جنگ بیایند و در ستاد جنگ های نامنظم حضور داشته باشند. کارگردان به سراغ این جوانان دیروز که هر کدام امروز به کاری مشغولند، رفته است.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده مستند خاطرات موتور سیکلت

خلاصه محتوا

مستند «خاطرات موتور سیکلت» در زمان جنگ هشت ساله دفاع مقدس اتفاق می افتد. جوان هایی در تهران مشغول موتورسواری و خوش گذرانی شان بودند که شهید «چمران» از آن ها می خواهد با مهارتشان در موتورسواری به میدان جنگ بیایند و در ستاد جنگ های نامنظم حضور داشته باشند. کارگردان به سراغ این جوانان دیروز که هر کدام امروز به کاری مشغولند، رفته است.