پوستر فیلم  بهای دیدار

بهای دیدار

مستندایرانی
.30دقیقه
مستند «بهای دیدار» روایتی از استقبال مردم قم، پیرامون سفر رهبر انقلاب به این استان است. روایت از یک روز قبل از سفر ایشان شروع شده است و تا استقبال گرم مردم از رهبر انقلاب ادامه می یابد.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده مستند بهای دیدار

خلاصه محتوا

مستند «بهای دیدار» روایتی از استقبال مردم قم، پیرامون سفر رهبر انقلاب به این استان است. روایت از یک روز قبل از سفر ایشان شروع شده است و تا استقبال گرم مردم از رهبر انقلاب ادامه می یابد.