پوستر فیلم  توکی و دوی

توکی و دوی

انیمیشنژاپنی
.5دقیقه
انیمیشن «توکی و دوی» داستان دو برادر است که برای رسیدن به یک لباس مخصوص پول جمع می کنند.

عوامل سازنده انیمیشن توکی و دوی

خلاصه محتوا

انیمیشن «توکی و دوی» داستان دو برادر است که برای رسیدن به یک لباس مخصوص پول جمع می کنند.