آمریکای هیلاری: تاریخ پنهان حزب دموکراتHillarys America: The Secret History of the Democratic Party

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  آمریکای هیلاری: تاریخ پنهان حزب دموکرات

محصولآمریکا
مستند «آمریکای هیلاری: تاریخ پنهان حزب دموکرات» داستان «هیلاری کلینتون» نامزد سابق ریاست جمهوری آمریکا است که زندگی او را در حزب دموکرات، در زمان «اندرو جکسون» مورد بررسی قرار می دهد. دسوزا قصد دارد در این مستند فعالیت و رسوایی های «هیلاری کلینتون» و عواملی که باعث شد او رای نیاورد را بررسی کند.
Gerald R. Molen
Stephen Limbaugh