پوستر فیلم  آمریکای هیلاری: تاریخ پنهان حزب دموکرات

آمریکای هیلاری: تاریخ پنهان حزب دموکرات

.1ساعت و6دقیقه
مستند «آمریکای هیلاری: تاریخ پنهان حزب دموکرات» داستان «هیلاری کلینتون» نامزد سابق ریاست جمهوری آمریکا است که زندگی او را در حزب دموکرات، در زمان «اندرو جکسون» مورد بررسی قرار می دهد. دسوزا قصد دارد در این مستند فعالیت و رسوایی های «هیلاری کلینتون» و عواملی که باعث شد او رای نیاورد را بررسی کند.

عوامل سازنده مستند آمریکای هیلاری: تاریخ پنهان حزب دموکرات

Gerald R. Molen
Stephen Limbaugh

خلاصه محتوا

مستند «آمریکای هیلاری: تاریخ پنهان حزب دموکرات» داستان «هیلاری کلینتون» نامزد سابق ریاست جمهوری آمریکا است که زندگی او را در حزب دموکرات، در زمان «اندرو جکسون» مورد بررسی قرار می دهد. دسوزا قصد دارد در این مستند فعالیت و رسوایی های «هیلاری کلینتون» و عواملی که باعث شد او رای نیاورد را بررسی کند.