پوستر فیلم  غارنشینان خنده دار

غارنشینان خنده دار

انیمیشناسپانیایی
.3دقیقه
انیمشن کوتاه «غارنشینان خنده دار» نگاهی طنز و جالب به انسان های غار نشین دارد. اگر تکنولوژی و ابزار جدید امروزی به انسان های اولیه نشان داده می شد، چه واکنشی داشتند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده انیمیشن غارنشینان خنده دار

خلاصه محتوا

انیمشن کوتاه «غارنشینان خنده دار» نگاهی طنز و جالب به انسان های غار نشین دارد. اگر تکنولوژی و ابزار جدید امروزی به انسان های اولیه نشان داده می شد، چه واکنشی داشتند.