پوستر فیلم  داستان سمیر

داستان سمیر

Samirs story

مستندایرانی
.27دقیقه
مستند «داستان سمیر» درباره مردی لبنانی به نام «سمیر قنطار» است که به وسیله عملیات نظامی سعی در مقابله با صهیونیست های اشغالگر داشت و سه دهه به اسارت د...

عوامل سازنده مستند داستان سمیر

سعید فرجی
سعید فرجی
مصطفی حریری
وحید فرجی

درباره مستند داستان سمیر

مستند «داستان سمیر» درباره مردی لبنانی به نام «سمیر قنطار» است که به وسیله عملیات نظامی سعی در مقابله با صهیونیست های اشغالگر داشت و سه دهه به اسارت درآمد.