پوستر فیلم  کاپیتان

کاپیتان

Capitan

مستندایرانی
.27دقیقه
مستند «کایتان» داستان «سید جاسم محمد احمد» از اهالی استان ذی قار در جنوب عراق است. مردی ۵۰ ساله که با فتوای مرجعیت شیعه، لباس رزم پوشیده و راهی جبهه ن...

عوامل سازنده مستند کاپیتان

درباره مستند کاپیتان

مستند «کایتان» داستان «سید جاسم محمد احمد» از اهالی استان ذی قار در جنوب عراق است. مردی ۵۰ ساله که با فتوای مرجعیت شیعه، لباس رزم پوشیده و راهی جبهه نبرد با داعش شده که از هدف خود و سایر همرزمانش در این نبرد مقدس می گوید.