تئوریسین خشونت
بستن
پوستر فیلم  تئوریسین خشونت

تئوریسین خشونت

مستندایرانی
.1ساعت و21دقیقه
مستند «تئوریسین خشونت» به آرا و اندیشه های «سید احمد فردید» فیلسوف معاصر ایرانی می پردازد. در این مستند در مورد ریشه های فلسفی نظریات «فردید» در فلسفه غرب، مخالفان و موافقان نظریات او و تاثیر نظریاتش بر جامعه ایرانی، با کارشناسان و فلاسفه صحبت می شود.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده مستند تئوریسین خشونت

محسن کوقان
مهدی مطهر
محسن کوقان

خلاصه محتوا

مستند «تئوریسین خشونت» به آرا و اندیشه های «سید احمد فردید» فیلسوف معاصر ایرانی می پردازد. در این مستند در مورد ریشه های فلسفی نظریات «فردید» در فلسفه غرب، مخالفان و موافقان نظریات او و تاثیر نظریاتش بر جامعه ایرانی، با کارشناسان و فلاسفه صحبت می شود.