پوستر فیلم  گزارش چند قتل

گزارش چند قتل

Report Several Murders

مستندایرانی
.34دقیقه
مستند «گزارش چند قتل» به ترورهای مشکوک و سریالی دوران ریاست جمهوری «سید محمد خاتمی» می پردازد و نقش «سعید امامی» در این قتل ها را بررسی می کند.

عوامل سازنده مستند گزارش چند قتل

رضا محبعلی
سعید مظفری
امیر فرد

درباره مستند گزارش چند قتل

مستند «گزارش چند قتل» به ترورهای مشکوک و سریالی دوران ریاست جمهوری «سید محمد خاتمی» می پردازد و نقش «سعید امامی» در این قتل ها را بررسی می کند.