روزگار رضاخانی
بستن
پوستر فیلم  روزگار رضاخانی

روزگار رضاخانی

مستندایرانی
.24دقیقه
مستند «روزگار رضاخانی» سقوط قاجار، کودتای رضاشاه و تشکیل پهلوی، تاج گذاری رضا شاه، تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مثل ایجاد شبکه راه آهن، تأسیس دانشگاه تهران، ماجرای قانون کشف حجاب، قیام گوهرشاد، مسائل شخصی و خصوصی دربار پهلوی بخشی از وقایعی است که «روزگار رضاخانی» به آن پرداخته است.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده مستند روزگار رضاخانی

مهدی فارسی
محسن یزدی
ابوذر حیدری

خلاصه محتوا

مستند «روزگار رضاخانی» سقوط قاجار، کودتای رضاشاه و تشکیل پهلوی، تاج گذاری رضا شاه، تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مثل ایجاد شبکه راه آهن، تأسیس دانشگاه تهران، ماجرای قانون کشف حجاب، قیام گوهرشاد، مسائل شخصی و خصوصی دربار پهلوی بخشی از وقایعی است که «روزگار رضاخانی» به آن پرداخته است.