پوستر فیلم  او منفی

او منفی

فیلمایرانی
.1ساعت و9دقیقه
فیلم «او منفی» دو داستان موازی است. در داستان اول زنی مجروح در یکی از شهرهای جنوب که توسط دشمن بمباران شده، برای زنده ماندن احتیاج به خون او منفی دارد و در داستان دوم برادر رزمنده ای برای بهبودی برادرش به صید ماهی می رود.

عوامل سازنده فیلم او منفی

خلاصه محتوا

فیلم «او منفی» دو داستان موازی است. در داستان اول زنی مجروح در یکی از شهرهای جنوب که توسط دشمن بمباران شده، برای زنده ماندن احتیاج به خون او منفی دارد و در داستان دوم برادر رزمنده ای برای بهبودی برادرش به صید ماهی می رود.