پوستر فیلم  دهل

دهل

Drum

مستندایرانی
.39دقیقه
مستند «دهل» روایت تلخی از قوانین مراقبتی دولت سوئد است و به بررسی عملکرد سازمان خدمات اجتماعی این کشور در جدایی اجباری تعداد زیادی کودک و نوجوان از وا...

عوامل سازنده مستند دهل

علی سجادی
احمد شفیعی
علی سجادی
میثم فتحی
مرتضی فتحی

درباره مستند دهل

مستند «دهل» روایت تلخی از قوانین مراقبتی دولت سوئد است و به بررسی عملکرد سازمان خدمات اجتماعی این کشور در جدایی اجباری تعداد زیادی کودک و نوجوان از والدینشان و نگه داری در مراکز خدمات اجتماعی و سوء استفاده های این سازمان از کودکان و خانواده ها می پردازد.