پوستر فیلم  دهل

دهل

مستندایرانی
.39دقیقه
مستند «دهل» روایت تلخی از قوانین مراقبتی دولت سوئد است و به بررسی عملکرد سازمان خدمات اجتماعی این کشور در جدایی اجباری تعداد زیادی کودک و نوجوان از والدینشان و نگه داری در مراکز خدمات اجتماعی و سوء استفاده های این سازمان از کودکان و خانواده ها می پردازد.

عوامل سازنده مستند دهل

علی سجادی
احمد شفیعی
علی سجادی
میثم فتحی
مرتضی فتحی

خلاصه محتوا

مستند «دهل» روایت تلخی از قوانین مراقبتی دولت سوئد است و به بررسی عملکرد سازمان خدمات اجتماعی این کشور در جدایی اجباری تعداد زیادی کودک و نوجوان از والدینشان و نگه داری در مراکز خدمات اجتماعی و سوء استفاده های این سازمان از کودکان و خانواده ها می پردازد.