پوستر فیلم  قابلمه

قابلمه

Pot

فیلم کوتاهایرانی
.2دقیقه
فیلم کوتاه «قابلمه» اتفاقی عجیب در یک فروشگاه رخ می دهد و سرنوشت عده ای تغییر می کند.

بازیگران فیلم کوتاه قابلمه

عوامل سازنده فیلم کوتاه قابلمه

درباره فیلم کوتاه قابلمه

فیلم کوتاه «قابلمه» اتفاقی عجیب در یک فروشگاه رخ می دهد و سرنوشت عده ای تغییر می کند.