پوستر فیلم  کارآگاه جوان دی: ظهور اژدهای دریا

کارآگاه جوان دی: ظهور اژدهای دریا

فیلمچینی
.2ساعت و8دقیقه
فیلم «کارآگاه جوان دی: ظهور اژدهای دریا» درباره یک جوان به اسم «دی رنجی» است که به پایتخت امپراطوری می آید، به امید این که بتواند یکی از مجریان قانون بشود. اما امپراطور سرزمین، در ابتدای دوران حکومتش به سر می برد.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

بازیگران فیلم کارآگاه جوان دی: ظهور اژدهای دریا

عوامل سازنده فیلم کارآگاه جوان دی: ظهور اژدهای دریا

Hark Tsui
Kuo-Fu ChenNansun ShiHark Tsui
Kenji Kawai
Boyang Yu

خلاصه محتوا

فیلم «کارآگاه جوان دی: ظهور اژدهای دریا» درباره یک جوان به اسم «دی رنجی» است که به پایتخت امپراطوری می آید، به امید این که بتواند یکی از مجریان قانون بشود. اما امپراطور سرزمین، در ابتدای دوران حکومتش به سر می برد.