چوب و سنگSticks and Stones

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  چوب و سنگ

کارگردان: Anna CondeMark Lim

محصولآمریکا
دو انسان ماقبل تاریخ به نام های «برک» و «بروک» که در غار کم نور زندگی می کنند باید از وسایل ماقبل تاریخ خود «چوب و سنگ» در یک رقابت سخت استفاده کنند تا شام امشب خود را شک
Danel Markovich