پوستر فیلم  پای پیاده روی آب

پای پیاده روی آب

Water Walking Foot

مستندایرانی
.40دقیقه
مستند «پای پیاده روی آب» به نقش آمریکایی ها در زمان جنگ ایران و عراق پرداخته است و حضور نیروی دریایی سپاه در خلیج فارس را بیان می کند.

عوامل سازنده مستند پای پیاده روی آب

داوود مرادیان
داوود مرادیان

درباره مستند پای پیاده روی آب

مستند «پای پیاده روی آب» به نقش آمریکایی ها در زمان جنگ ایران و عراق پرداخته است و حضور نیروی دریایی سپاه در خلیج فارس را بیان می کند.