پوستر فیلم  حاج مرزوق

حاج مرزوق

Haj Marzoogh

مستندایرانی
.51دقیقه
مستند «حاج مرزوق» روایت تاریخچه هیئت بزاز ها، اولین هیئت ایران است که در سال 1257 هجری قمری بر پا شد. در این مستند نحوه شکل گیری و تاسیس این هیئت بیان...

عوامل سازنده مستند حاج مرزوق

بابک مینایی
مهدی مطهر
بابک مینایی

درباره مستند حاج مرزوق

مستند «حاج مرزوق» روایت تاریخچه هیئت بزاز ها، اولین هیئت ایران است که در سال 1257 هجری قمری بر پا شد. در این مستند نحوه شکل گیری و تاسیس این هیئت بیان می شود.