پوستر فیلم  گزارش آشوب

گزارش آشوب

مستندایرانی
.46دقیقه
مستند «گزارش آشوب» به بررسی چگونگی شکل گیری آشوب های سال 1360 از شکل گیری تا پایان آن است.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده مستند گزارش آشوب

رضا کریمی

خلاصه محتوا

مستند «گزارش آشوب» به بررسی چگونگی شکل گیری آشوب های سال 1360 از شکل گیری تا پایان آن است.