پوستر فیلم  گزارش آشوب

گزارش آشوب

Gozaresh Ashoob

مستندایرانی
.46دقیقه
مستند «گزارش آشوب» به بررسی چگونگی شکل گیری آشوب های سال 1360 از شکل گیری تا پایان آن است.

تصاویر و جزییات مستند گزارش آشوب

 مستند گزارش آشوب
 مستند گزارش آشوب
 مستند گزارش آشوب
 مستند گزارش آشوب
 مستند گزارش آشوب

عوامل سازنده مستند گزارش آشوب

رضا کریمی

درباره مستند گزارش آشوب

مستند «گزارش آشوب» به بررسی چگونگی شکل گیری آشوب های سال 1360 از شکل گیری تا پایان آن است.