لباس ماجراجویی
بستن
پوستر فیلم  لباس ماجراجویی

لباس ماجراجویی

.23دقیقه
انیمیشن سریالی «لباس ماجراجویی» ماجرای کودکانی که در مقابل نیروهای تاریکی که در سایه شهر کمین کرده اند، آن ها برای غلبه بر موانع و رسیدن به اهدافشان باید یاد بگیرند که قدرت جادویی لباس ها را به دست آورند و به آن ها تسلط داشته باشند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال لباس ماجراجویی

خلاصه محتوا

انیمیشن سریالی «لباس ماجراجویی» ماجرای کودکانی که در مقابل نیروهای تاریکی که در سایه شهر کمین کرده اند، آن ها برای غلبه بر موانع و رسیدن به اهدافشان باید یاد بگیرند که قدرت جادویی لباس ها را به دست آورند و به آن ها تسلط داشته باشند.