33 سال سکوت 33 Years of Silence

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  33 سال سکوت

کارگردان: حسین شمقدری

محصولایران
مستند «33 سال سکوت » داستان «ابوالفضل دوزنده» از جانبازان جنگ تحمیلی است که به دلیل عدم حمایت های مالی و درمانی در داخل کشور، به آلمان پناهنده شده و از امکانات درمانی رایگان این کشور استفاده می کند؛ اما همچنان معتقد به نظام و رهبری است.
محمدحسن مددی
بشیر بی آزار
حسین شمقدری