پوستر فیلم  33 سال سکوت

33 سال سکوت

مستندایرانی
.52دقیقه
مستند «33 سال سکوت » داستان «ابوالفضل دوزنده» از جانبازان جنگ تحمیلی است که به دلیل عدم حمایت های مالی و درمانی در داخل کشور، به آلمان پناهنده شده و از امکانات درمانی رایگان این کشور استفاده می کند؛ اما همچنان معتقد به نظام و رهبری است.

عوامل سازنده مستند 33 سال سکوت

حسین شمقدری
محمدحسن مددی
بشیر بی آزار
حسین شمقدری

خلاصه محتوا

مستند «33 سال سکوت » داستان «ابوالفضل دوزنده» از جانبازان جنگ تحمیلی است که به دلیل عدم حمایت های مالی و درمانی در داخل کشور، به آلمان پناهنده شده و از امکانات درمانی رایگان این کشور استفاده می کند؛ اما همچنان معتقد به نظام و رهبری است.