دیوارکش
بستن
پوستر فیلم  دیوارکش

دیوارکش

مستندایرانی
.1ساعت و9دقیقه
موضوع کلی مستند «دیوارکش» ارتباط مسائل جنسی و سوء استفاده‌ هایی که از آن در حوزه انتخابات و کسب رای در ایران و جهان برای در اختیار درآوردن جامعه صورت می گیرد، است. در یک جمله، دیوارکش به ارتباط امور جنسی و سیاست می‌ پردازد.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده مستند دیوارکش

خلاصه محتوا

موضوع کلی مستند «دیوارکش» ارتباط مسائل جنسی و سوء استفاده‌ هایی که از آن در حوزه انتخابات و کسب رای در ایران و جهان برای در اختیار درآوردن جامعه صورت می گیرد، است. در یک جمله، دیوارکش به ارتباط امور جنسی و سیاست می‌ پردازد.