پوستر فیلم  سرآشپز

سرآشپز

Chef

مستندایرانی
.25دقیقه
مستند «سرآشپز» حکایت سر آشپزی است که توسط آستان قدس رضوی مامور به پخت غذا برای زوار اربعین در یک شهر مرزی شده است.

عوامل سازنده مستند سرآشپز

بلال الفت
بلال الفت
بلال الفت
محسن فضلی

درباره مستند سرآشپز

مستند «سرآشپز» حکایت سر آشپزی است که توسط آستان قدس رضوی مامور به پخت غذا برای زوار اربعین در یک شهر مرزی شده است.