پوستر فیلم  خاطره

خاطره

فیلم کوتاهایرانی
.7دقیقه
فیلم کوتاه «خاطره» از کلاس مدرسه شروع می شود. داستان دو دختر بچه است که برای یک دیگر خاطره های عید یکدیگر را تعریف می کنند و همین سبب اتفاقاتی می شود.

عوامل سازنده فیلم کوتاه خاطره

خلاصه محتوا

فیلم کوتاه «خاطره» از کلاس مدرسه شروع می شود. داستان دو دختر بچه است که برای یک دیگر خاطره های عید یکدیگر را تعریف می کنند و همین سبب اتفاقاتی می شود.