پوستر فیلم  در قلب برف

در قلب برف

مستندایرانی
.41دقیقه
مستند «در قلب برف» به داستان دختری ایرانی است که برای پیدا کردن یک مدل روسی تازه مسلمان شده، عازم روسیه می شود. این مستند همچنین به انگیزه ها و اهداف تازه مسلمانان روسیه می پردازد و در این راستا با تعدادی از مسلمانان روسی گفتگو می کند.

عوامل سازنده مستند در قلب برف

شیما عالی
نیما قاسمی
پیام رفیعی

خلاصه محتوا

مستند «در قلب برف» به داستان دختری ایرانی است که برای پیدا کردن یک مدل روسی تازه مسلمان شده، عازم روسیه می شود. این مستند همچنین به انگیزه ها و اهداف تازه مسلمانان روسیه می پردازد و در این راستا با تعدادی از مسلمانان روسی گفتگو می کند.