پوستر فیلم  مطبخ

مطبخ

مستندایرانی
.25دقیقه
مستند «مطبخ» به بررسی آشپزی ایرانی و تاریخچه تعدادی از خوراک ها و غذاهای سنتی ایران می پردازد.

عوامل سازنده مستند مطبخ

حسین جباری
حسام اسلامی
نسیم مرعشی
حسین نشاطی

خلاصه محتوا

مستند «مطبخ» به بررسی آشپزی ایرانی و تاریخچه تعدادی از خوراک ها و غذاهای سنتی ایران می پردازد.