کانتینر 401Container 401

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  کانتینر 401

کارگردان: امید میرزایی

محصولایران
فیلم کوتاه «کانتینر 401» روایت افرادی است که در حین انجام اعمال حج، نور آفتاب بر جامه سفیدشان تابید و غریبانه به سوی نور حقیقی شتافتند.
حسین دارابی