پوستر فیلم  کانتینر 401

کانتینر 401

فیلم کوتاهایرانی
.5دقیقه
فیلم کوتاه «کانتینر 401» روایت افرادی است که در حین انجام اعمال حج، نور آفتاب بر جامه سفیدشان تابید و غریبانه به سوی نور حقیقی شتافتند.

عوامل سازنده فیلم کوتاه کانتینر 401

امید میرزایی
حسین دارابی

خلاصه محتوا

فیلم کوتاه «کانتینر 401» روایت افرادی است که در حین انجام اعمال حج، نور آفتاب بر جامه سفیدشان تابید و غریبانه به سوی نور حقیقی شتافتند.