پوستر فیلم  رشد

رشد

انیمیشنآلمانی
.2دقیقه
انیمیشن «رشد» داستان پیرمردی است که به تنهایی در بیابانی بی آب و علف زندگی می کند. او از یک گیاه کوچک نگهداری می کند و به آن وابسته است. پیرمرد عمر خود را به پای گیاه خویش می گذارد.

عوامل سازنده انیمیشن رشد

Ramon Zöllner

خلاصه محتوا

انیمیشن «رشد» داستان پیرمردی است که به تنهایی در بیابانی بی آب و علف زندگی می کند. او از یک گیاه کوچک نگهداری می کند و به آن وابسته است. پیرمرد عمر خود را به پای گیاه خویش می گذارد.