پوستر فیلم  شما که غریبه نیستید

شما که غریبه نیستید

سریالایرانی
.22دقیقه
مجموعه مستند «شما که غریبه نیستید» به افراد شاخص جامعه و پشت صحنه زندگی آن ها و همراهی با آن ها و خانواده این افراد می پردازد. و از تجربه های آن ها در زندگی شخصی استفاده نموده و برای بینندگان بازگو می کند.

عوامل سازنده سریال شما که غریبه نیستید

خلاصه محتوا

مجموعه مستند «شما که غریبه نیستید» به افراد شاخص جامعه و پشت صحنه زندگی آن ها و همراهی با آن ها و خانواده این افراد می پردازد. و از تجربه های آن ها در زندگی شخصی استفاده نموده و برای بینندگان بازگو می کند.