باج
بستن
پوستر فیلم  باج

باج

Ransom

مستندایرانی
.30دقیقه
مستند «باج» روند توسعه مناطق آزاد در ایران و همچنین چالش های تشکیل شده پیرامون آن در میان دولت، مجلس و دولت های مختلف با یک دیگر را بررسی می کند.

تصاویر و جزییات مستند باج

 مستند باج
 مستند باج
 مستند باج
 مستند باج

عوامل سازنده مستند باج

درباره مستند باج

مستند «باج» روند توسعه مناطق آزاد در ایران و همچنین چالش های تشکیل شده پیرامون آن در میان دولت، مجلس و دولت های مختلف با یک دیگر را بررسی می کند.