پوستر فیلم  از عدلیه تا مشروطه

از عدلیه تا مشروطه

مستندایرانی
.52دقیقه
مستند «از عدلیه تا مشروطه» روایتگر ارتباط میان پادشاهان و روحانیت است و در ادامه به چگونگی شکل‌ گیری حرکت عدالت خواهی و انحراف آن می‌ پردازد.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده مستند از عدلیه تا مشروطه

مهدی فرقانی
مهدی فرقانی
مهدی فرقانی
مجتبی دلجو
حامد بنابی

خلاصه محتوا

مستند «از عدلیه تا مشروطه» روایتگر ارتباط میان پادشاهان و روحانیت است و در ادامه به چگونگی شکل‌ گیری حرکت عدالت خواهی و انحراف آن می‌ پردازد.